<div>אני בדיוק חושבת שרוצה לסמס לך שהיה מדהים, ושאני רוצה להמליץ בפומבי אז תהיה בטוח שיש לך סוכנת שטח בהתנדבות מהיום.
מעבר לעובדה שאריאל היייתה באורות כמו שלא ראיתי אותה מעולם, גם אנחנו בהרגשה זהה ובעיקר ובתחושת סיפוק כהורים
ואפילו השאיר לנו טעם של עוד..
יש לי הרגשה שנתראה פעם בשנה כי קשה לעלות מהרף הזה.. אז סומכת רק עליך בימי הולדת שוב, תודה רבה לך! ואיינור מקסים ממש, השאיר תמיד את הילדים בעניינים לא משנה מה!</div>